Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Rekrutacja do szkół policealnych

Rekrutacja do Wojewódzkich Szkół Policealnych

(system dzienny, stacjonarny i zaoczny)

KRYTERIA REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia i  na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021.
 • Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w związku z art. 149 ust. 5,art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
 • Statut Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.

 

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

do klasy pierwszej na każdy kierunek kształcenia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej (absolwenci - liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, liceum uzupełniającego i technikum uzupełniającego),
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko szkół policealnych),
 • podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia (podanie do pobrania ze strony WWW szkoły lub w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie,
 • w przypadku ewentualnego posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • dowód osobisty do wglądu.

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Ikona plikupodanie_policealna_2020.pdf
Rozmiar pliku: 200.4kB. Liczba pobrań: 0
Data wgrania pliku: 18.06.2020 godz: 11:03

III. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO WOJEWÓDZKICH SZKÓŁ POLICEALNYCH:

 • złożenie wniosków o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami - od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej

do 11 sierpnia 2020 r.,

 • podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do wojewódzkich szkół policealnych oraz spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły – 12 sierpnia 2020 r.,
 • potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej – od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 19 sierpnia 2020 r.,

 

 IV. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają inne następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność dziecka kandydata,

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.

Kryteria rekrutacji do wojewódzkich szkół policealnych wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 7 i przyjęto do stosowania w dniu 05.06.2020 r.

 

Opracowała: Krystyna Krzyżowska