Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Rekrutacja do szkół policealnych

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ POLICEALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PODANIE DO POBRANIA

Ikona plikuPodanie_MSZ_SZPdD__2019.pdf
Rozmiar pliku: 764.66kB. Liczba pobrań: 0
Data wgrania pliku: 17.07.2019 godz: 14:01

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie  Nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, brązowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych  w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020.
 •  Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w związku z art. 149 ust. 5,art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
 • Statut Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.

 

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO:

- PUBLICZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH

Do klasy pierwszej na każdy kierunek kształcenia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej (absolwenci - liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, liceum uzupełniającego i technikum uzupełniającego),
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 •  oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej   (dotyczy tylko szkół policealnych),
 •  podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia,
 •  3 zdjęcia podpisane na odwrocie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy tylko zawodu technik masażysta dla niewidomych i słabowidzących),
 •  dowód osobisty do wglądu.

   Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły.

III. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO SZKÓŁ POLICEALNYCH :

 • złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z wymaganymi  dokumentami -  od 27 czerwca do 23 sierpnia 2019 r.,
 •  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej

            – do 27 sierpnia 2019 r.,

 • podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły policealnej oraz spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły

           –  do 28 sierpnia 2019 r.,

 • potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej – od 29 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r.,
 • uzupełniające postępowanie rekrutacyjne i ogłoszenie ostatecznej listy słuchaczy  przyjętych do szkoły – do 30 sierpnia 2019 r.,

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na   pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają inne następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność wzrokowa kandydata, w przypadku technika masażysty,

- niepełnosprawność dziecka kandydata,

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość  i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

                                                                              Kryteria rekrutacji do szkół policealnych  przyjęto do stosowania w dniu 28.02.2019 r.