Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Opiekun osoby starszej

Nauka trwa 4 semestry w systemie dziennym lub zaocznym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej”.

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

2) rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;

3) dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

5) nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym,

6)prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty nauczania:

 • Organizacja opieki nad osobą starszą,
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą,
 • Metodyka pracy opiekuńczej,
 • Język migowy,
 • Język obcy w pomocy społecznej,
 • Opieka i wsparcie osoby starszej,
 • Aktywizacja społeczna,
 • Praktyki zawodowe – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • środowisko domowe podopiecznych,
 • instytucje działające na rzecz osób starszych,
 • hospicja,
 • zakłady opiekuńczo–lecznicze,
 • kluby seniora,
 • własna działalność  gospodarcza.