Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku od 2016 roku uczestniczy w projekcie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Województwo Opolskie.

Obraz:

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań :

 • modernizację pomieszczeń w celu przygotowania pracowni hydromasażu i pracowni ortopedycznej,
 • wyposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia w celu prowadzenia zajęć praktycznych, a także przygotowania tych pracowni do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów : pracowni ortopedycznej, hydromasażu, pielęgnacji i pierwszej pomocy, terapii zajęciowej - zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych), zakup sprzętu komputerowego.

 W tracie realizacji projektu zrealizowano następujące zadania :

 • Wykonano modernizacje pomieszczeń ( prace remontowe) w celu przygotowania pracowni hydromasażu i pracowni ortopedycznej. W/w projekt realizowany jest do końca 2019 r.
 • Zakupiono sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do  :
 1.  PRACOWNI ORTOPEDYCZNEJ 

      W pracowni ortopedycznej na zajęciach z przedmiotu technika ortopedyczna wykonywane są negatywy gipsowe, pozytywy gipsowe, wkładki ortopedyczne, szyte są stabilizatory na staw skokowy. Uczniowie zdobywają umiejętności praktycznego wykonywania zawodu.

 

2.  PRACOWNI HYDROMASAŻU

 

3. PRACOWNI PIELĘGNACJI I PIERWSZEJ POMOCY 

Profesjonalna pracownia treningowa z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwia:

• efektywną edukację z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnej do momentu przyjazdu profesjonalnej pomocy medycznej,

• budowanie wśród  młodych ludzi świadomości potrzeby jak najszybszej reakcji na zaistniałe zdarzenie,

• minimalizację stresu i lęku przed działaniem w warunkach rzeczywistych,

• rozwijanie zainteresowania tematyką pierwszej pomocy w celu kształtowania pozytywnych postaw społecznych.

Realizacji powyższych działań służy możliwość wykorzystania w pracowni szeregu środków i pomocy dydaktycznych. W wyposażeniu pracowni znajdują sie m.in.fantomy do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego i dziecka, automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, apteczki pierwszej pomocy, sprzęt i materiały unieruchamiające, sprzęt do transportu poszkodowanych, kołnierze ortopedyczne, zestawy do segregacji poszkodowanych TRIAGE, materiały do udzielania pierwszej pomocy w przypadku obrażeń termicznych, materiały opatrunkowe,zestawy do pozoracji ran, programy komputerowe, wydruki elektrokardiogramów, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, opisy przypadków.

Ćwiczenia są wzbogacane o elementy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, wiedza członków drużyny jest na bieżąco uaktualniana zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, a pracownia wciąż doposażana o nowoczesne sprzęty do ćwiczeń.

4. DLA ZAWODU  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY   

Sprzęt zakupiony w ramach projektu służy i jest bardzo pomocny słuchaczom kierunku terapii zajęciowej w nauce i doskonaleniu umiejętności praktycznych różnych metod i technik terapii zajęciowej. Sprzęt do ceramiki, tkactwa i enkaustyki jest wykorzystywany w ramach przedmiotów:

· Planowanie i organizacja zajęć terapii zajęciowej,

· Prowadzenie terapii zajęciowej.